logo
+31 (0)413 272887 elke dag genieten

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Opdrachtgever en leverancier; leveringen en betalingen

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier de firma ALKUCOMFORT B.V. gevestigd te Volkel (K.v.K.62199749).
 2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de leverancier is gevestigd.
 3. Alle betalingen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk, anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overlegd, is de leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid en/of materialen vereist dan het wel getoonde.
 4. Een opdracht bindt de leverancier eerst nadat hij deze schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering ervan begonnen is.
 5. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van de leverancier ontheffen de leverancier van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3. Wijziging in de opdracht

 1. Alle goederen worden op maat gemaakt en kunnen daardoor niet geruild of retour genomen worden.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 3. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor veranderingen overeengekomen levertijd door de leverancier - buiten zijn verantwoordelijkheid - wordt overschreden.

Artikel 4. Eigendommen van de opdrachtgever

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd moet de leverancier dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 6. Verzending van de kozijnen

Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij vooruit anders is overeengekomen. Er wordt geleverd tot de eerste drempel begane grond. Palletlevering naast de auto. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7. Betalingstermijn

 1. Het totaal bedrag door Paypal o.g.
 2. Op rekening, 40% bij opdracht, 40% af werk, 20% contant bij aflevering. Opdracht wordt pas als gegeven beschouwd als de eerste betaling binnen is.
 3. Voor opdrachten, welke een langere bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.
 4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met de betrekkin tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 100,00 bedragen.

Artikel 8. Retentierecht

De leverancier, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de leverancier besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 9. Gedeeltelijke levering

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde bij "Betalingstermijn" in artikel 8.

Artikel 10. Vertraging door de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door de leverancier over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, respectievelijk afgeleverde gedeelte direct tussentijds worden gefactureerd en ook overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten (inclusief die van de voor deze order bestemde materialen en halffabrikaten), een en ander vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde en/of opgeslagen materialen en halffabrikaten.

Artikel 11. Overschrijding leveringstermijn

De met de leverancier overeengekomen leveringstermijn zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en minder als fatale leveringstermijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de leverancier alsnog een redelijke termijn dient te worden vergund om alsnog te leveren. Overschrijding van de opgegeven levertijden zullen derhalve niet leiden tot enige vergoedingsplicht van de leverancier en geeft de opdrachtgever evenmin het recht de overeenkomst je ontbinden.

Artikel 12. Annuleringen

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij - mits de leverancier met annulering instemt - gehouden aan de leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, e,d.) te vergoeden en, bijaldien de leverancier zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door de leverancier in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

Artikel 13. Afname

 1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na het gereedkomen resp. ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen.
 2. Moet als gevolg van niet-afname de onder na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de leverancier worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 14. Klachten

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 7 dagen na ontvangst der goederen. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 7 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Aan de termijn van 7 dagen zal de opdrachtgever niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel heeft in gebruik genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
 3. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval in redelijke verhouding staat tot:
  1. Het factuurbedrag en, bij gebreke van dien, de waarde van de overeengekomen prestatie
  2. Bij levering in termijnen - het factuurbedrag, c.q. de waarde van de desbetreffende prestaties
 4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 5. De leverancier mag voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren, tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor ontstane vertraging of transportkosten voor de opdrachtgever onevenredig grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.
 6. De leverancier is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door hem (de leverancier) overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde monsters of proeven geleverde.
 7. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

Artikel 15. Afwijkingen

 1. Materiaal
  Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet of enkele exemplaren afgekeurd.
 2. Andere grondstoffen
  Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van af aan door de leverancier doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16. Overmacht

 1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (als hoedanig o.a. zullen gelden; oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in resp. beperking tot stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en do uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal de leverancier daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst dier mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de leverancier af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Artikel 17. Prijswijzigingen

Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering der order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is de leverancier, gerechtigd, de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. Wordt tussen partijen geen overeenstemming bereikt over een prijsverhoging of prijsverlaging dan wordt daarin voorzien door arbitrage zoals neergelegd in deze leveringsvoorwaarden of - indien partijen daartoe samen besluiten - door een door beide, partijen tezamen aangewezen registeraccountant.

Artikel 18. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen; zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 2. Het auteursrecht van door de leverancier ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto's, modellen e.d. blijft bij hem berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.
 3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder 2 bedoeld, dan wordt dit na een maand op rekening gesteld, terwijl niet verveelvoudigings- en reproductierecht bij de leverancier blijft. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet inbegrepen.

Artikel 19. Draagwijdte leveringsvoorwaarden

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de leverancier uitgebrachte offertes en met de leverancier gesloten overeenkomsten, evenals op alle handelingen die hiermee samenhangen of hieruit voortvloeien, behoudens anders luidend schriftelijk beding,
 2. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door de leverancier schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zgn. gewoonterecht.
 3. Bij samentreffen van de door opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de leverancier geleverde goederen blijven het eigendom van de leverancier, tot op het moment van volledige betaling aan de leverancier van alle door de leverancier aan de afnemer geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede van de vordering wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 2. Ten aanzien van door de leverancier aan de opdrachtgever geleverde producten, waarop beslag is gelegd en waarvoor nog geen betaling is geschied, wordt 's-leverancier eigendomsrecht voorbehouden,